1400T以上机型磁力模板

1400T以上机型磁力模板

海天1400T磁力模板

海天1400T磁力模板

海天1400T磁力模板

快速换模系统
注塑机磁力换模
快速换模案例

湖南千豪机电技术开发有限公司

Hunan qianhao mechanical and electrical technology development co. LTD